TravelBird Algemene Voorwaarden

› Heb je voor 1 november 2016 geboekt, klik hier

Vanaf 1 november 2016 hanteert TravelBird B.V (‘’TravelBird’’) de met de Consumentenbond overeengekomen ANVR-Consumentenvoorwaarden (bestaande uit de ANVR-Reisvoorwaarden en de ANVR-Boekingsvoorwaarden) en de aanvullende reisvoorwaarden (hierna gezamenlijk: de ‘’TravelBird Algemene Voorwaarden’’). De ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn te vinden via http://www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf en kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de TravelBird klantenservice via klantenservice@travelbird.nl of op +31(0)20-3080400 op werkdagen tussen 8:00 uur en 22:00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 18:00 uur.

Inleiding:
De TravelBird Algemene Voorwaarden bestaan uit twee delen: (i) de ANVR-Reisvoorwaarden en de aanvullende reisvoorwaarden en, (ii) de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Hierbij geldt dat steeds één van deze delen van toepassing is tussen de reiziger en TravelBird. Voor het aangaan van de (reis)overeenkomst wordt duidelijk in de aanbieding kenbaar gemaakt in welke hoedanigheid TravelBird optreedt en welke voorwaarden van toepassing zijn. De TravelBird Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door TravelBird worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door TravelBird.

ANVR- Reisvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden:
De ANVR-Reisvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden gelden als je een pakketreis boekt waarbij TravelBird als reisorganisator optreedt. Een pakketreis is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) vervoer; b) verblijf; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. Als TravelBird als reisagent optreedt waarbij TravelBird, op eigen naam, een samengestelde reis aanbiedt zijn de ANVR- Reisvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden eveneens van toepassing.

ANVR- Boekingsvoorwaarden:
De ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overige vormen van dienstverlening waarbij TravelBird als reisagent optreedt. Naast de ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing. TravelBird is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de dienstverlener en is geen partij bij de (reis)overeenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

AANVULLENDE REISVOORWAARDEN


Artikel 1: Definities In de ANVR-Reisvoorwaarden en de hier beschreven aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of andere dienstverlener op het gebied van reizen, die namens TravelBird een onderdeel van de (reis)overeenkomst uitvoert.

Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

Kantooruren: de klantenservice van TravelBird is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 22:00 uur, op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende Nederlandse feestdagen.

Reisorganisator: TravelBird, die in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator (TravelBird) zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Reissom: het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking, exclusief: (i) boekingskosten (ii) calamiteitenfonds en (iii) eventuele kosten voor een reis en/of annuleringsverzekering.

Reiziger:
a. de wederpartij van TravelBird, de (‘’hoofdboeker’)’ of;
b. degene namens wie de reis is geboekt en die hiermee akkoord is gegaan;

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende Nederlandse feestdagen.

Artikel 2: Aanvullende Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt uiterlijk (direct) na het sluiten van de (reis)overeenkomst met TravelBird, en in ieder geval op eerst verzoek van TravelBird, de additionele gegevens die benodigd zijn voor de correcte uitvoering van de (reis)overeenkomst.
 2. De reiziger is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van deze informatie aan TravelBird. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet, is artikel 3.3 van ANVR -Reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Contact met de reiziger

 1. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voor zichzelf en (mede)reizigers die uit de (reis)overeenkomst voortvloeien.
 2. Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en TravelBird anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

Artikel 4: Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De reiziger heeft geen wettelijk recht om de (reis)overeenkomst te herroepen.
 2. Het herroepingsrecht waarbij reizigers binnen 24 uur na boeking de (reis)overeenkomst kosteloos kunnen herroepen, zoals nader omschreven in artikel 1.3 van de ANVR-Reisvoorwaarden, zal in elke aanbieding van TravelBird worden uitgesloten middels de term ‘definitieve boeking’.

Artikel 5: Verzekeringen

 1. TravelBird adviseert de reiziger voorafgaand aan het sluiten van een (reis)overeenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
 2. Het is mogelijk om via TravelBird een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. TravelBird treedt hierbij slechts op als bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar en is zelf geen partij bij de verzekeringsovereenkomst. Als de reiziger een annulerings- en reisverzekering via TravelBird heeft afgesloten, dan zijn op deze verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing.

Artikel 6: (Aan)betaling (in aanvulling op artikel 2.1 van de ANVR- Reisvoorwaarden)

 1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst en afhankelijk van de verschillende elementen van de pakketreis, kan TravelBird een aanbetaling van de reiziger vragen.
  b. De toepasselijke aanbetaling zal in de aanbieding worden genoemd.
 2. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst en afhankelijk van de verschillende elementen van de pakketreis, kan TravelBird de reiziger aanbieden om in termijnen te betalen. In dat geval zal de 1e termijn dienen als aanbetaling.
  b. Indien TravelBird het betalen middels termijnen aanbiedt, zal dit in de aanbieding vermeld worden.
 3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van TravelBird.
 4. Indien de (reis)overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet in alle gevallen terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 7: Opzegging door de reiziger (annulering)

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan TravelBird de reiziger - naast eventueel verschuldigde boekingskosten - annuleringskosten in rekening brengen. De reiziger ontvangt het volgende percentage van de reissom terug:

  Aanbiedingen met vlucht en/of cruise en/of autoverhuur:

  Dagen voorafgaand aan de reis % van de reissom die je terug krijgt
  Meer dan 28 dagen 65%
  van 28 dagen tot en met 15 dagen 50%
  van 14 dagen tot en met 6 dagen 25%
  van 5 dagen tot en met 1 dag 10%
  dag van vertrek 0%

  Aanbiedingen zonder vlucht en/of cruise en/of autoverhuur:

  Dagen voorafgaand aan de reis % van de reissom die je terug krijgt
  Meer dan 42 dagen 100%
  van 42 dagen tot en met 29 dagen 65%
  van 28 dagen tot en met 15 dagen 50%
  van 14 dagen tot en met 6 dagen 25%
  van 5 dagen tot en met 1 dag 10%
  dag van vertrek 0%
 2. Indien er in de betreffende aanbieding staat vermeld dat de reis niet te annuleren is, is de reis niet te annuleren en is terugbetaling van de reissom niet mogelijk.

 3. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, kunnen op deze onderdelen verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Deze afwijkingen maakt TravelBird vooraf aan de reiziger kenbaar.
 4. TravelBird kan afwijken van de annuleringskosten zoals uiteengezet in paragraaf 1, indien dit het geval is zal TravelBird de reiziger hier expliciet op wijzen in de aanbieding.
 5. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8: Klachten (in aanvulling op artikel 12 ANVR- Reisvoorwaarden)

 1. Indien de reiziger een klacht heeft over de uitvoering van de (reis)overeenkomst voor, tijdens of na de reis, dient de reiziger deze klacht zo spoedig mogelijk per e-mail aan TravelBird te melden op klantenservice@travelbird.nl.
 2. Indien de reiziger de klacht, zoals bedoeld in artikel 8.1, telefonisch heeft gemeld, dient de reiziger de klacht aan TravelBird tevens per e-mail te bevestigen op klantenservice@travelbird.nl.
 3. De reiziger ontvangt uiterlijk binnen 1 maand reactie op de per e-mail ingediende klacht.
 4. Het staat reizigers vrij klachten over TravelBird in te dienen via het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false/ Voor meer informatie omtrent deze procedure kunt u terecht op de volgende website: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList.

Artikel 9: Ticket only aanbiedingen

 1. Ticket only aanbiedingen kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden en komen daardoor niet in aanmerking voor terugbetaling van de aankoopprijs.
 2. Echter, op een ticket only aanbiedingen zonder een vaste datum/periode, is het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Binnen 14 dagen na aankoopdatum van de ticket only aanbieding, kunnen reizigers terugbetaling van de aankoopprijs aanvragen bij de TravelBird klantenservice middels het Modelformulier voor herroeping. Dit formulier dient samen met de boekingsbevestiging verstuurd te worden aan de TravelBird klantenservice op klantenservice@travelbird.nl.
 3. Indien het ticket is ingewisseld en/of is geactiveerd en/of gebruikt is op enige andere wijze, zal TravelBird de totale waarde van de ticket only aanbieding verrekenen met de totale aankoopwaarde van de ticket only aanbieding en zal er geen terugbetaling van de aankoopprijs aan de reiziger geschieden.